Choď na obsah Choď na menu
 


SNL žiakov 2015

Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 6,  832 80  Bratislava

  

R O Z P I S

Slovenskej nohejbalovej ligy žiakov 2015

 

A. Všeobecné ustanovenia

 

1. Účastníci SNL žiakov podľa nasadenia:

 

1.

NK Revúca

2.

ÚTM - nohejbal Trebišov A

3.

NO ŠŠK KAC Jednota Košice

4.

NK Zalužice

5.

ÚTM - nohejbal Trebišov B

6.

NK´99 Trebišov

                         

2. Zodpovední organizační pracovníci:

 

 

Revúca

-

Ján KILÍK

A. H. Škultétyho 671/20, 050 01 Revúca

 

 

 

mob. 0905 362 532

ÚTM Trebišov A

-

František ŇARŠANSKÝ, PaeDr.

Berehovská 2169/3, 075 01 Trebišov

mob. 0915 944 101

ÚTM Trebišov B

-

Zdeněk HARTL

M. R. Štefánika 2221/166, 075 01 Trebišov

mob. 0908 317 225

KAC Košice

-

Richard KOZÁK

Ostravská 26,  Košice

 

 

 

mob. 0904 745 543    

NK Zalužice

-

Peter Uličný

072 34  Zalužice 32

 

 

                                                                       

mob. 0915 357 110      zam. 056/64 712 89

NK´99 Trebišov

-

Marián Danko

 

M. R. Štefánika 3767/56, 075 01 Trebišov

mob.  0905 858 034

           

Miesta stretnutí:

 

 

Revúca

-

ZŠ Hviezdoslavova ul., telocvičňa SZOŠ gen. Viesta, mestská telocvičňa na ulici SNP, Revúca

Trebišov A, B

-

ZŠ Sever, Pribinova 34, Trebišov (telocvičňa, antuka, umelá tráva)

NK Zalužice

-

ZŠsMŠ, Zalužice (telocvičňa)

KAC Košice

-

SZŠ, Moyzesova 17, Košice (umelá tráva)

 

 

telocvičňa – ZŠ Bruselská, ZŠ Belehradská, Alejova 1, Košice

NK´99 Trebišov

-

 

Obchodná akadémia, Komenského ul., športová hala, Komenského, Trebišov

 

4. Tréneri družstiev:

 

             

Revúca

-

Ján Hudák

Štefana Maliaka, 050 01 Revúca

 

 

kvalif. stupeň: nemá

mob. 0904 677 947

Zalužice

-

Peter ULIČNÝ

072 34  Zalužice   32 

 

 

kvalif. stupeň: I.

mob. 0915 357 110

KAC Košice

-

František Prachar

Šafárikova 19, Košice

 

 

kvalif. stupeň: nemá

mob. 0903 656 323

Trebišov B

-

Zdeněk HARTL

M. R. Štefánika 2221/166,  075 01 Trebišov

 

 

kvalif. stupeň: I.

mob. 0908 317 225

Trebišov A

-

František ŇARŠANSKÝ, PaedDr.   kvalif. stupeň: I.

Berehovská 2169/3,  075 01 Trebišov

mob. 0915 944 101

NK´99 Trebišov

-

Ladislav Danko, Mgr. 

 

 

 

Nemocničná 2333/3,  07501 Trebišov

mob.0908 584 004

           

           

5. Náležitosti účastníkov: Každé družstvo štartuje v súťaži na vlastné náklady a s vlastným organizačným a zdravotným zabezpečením.

 

B. Technické ustanovenia

 

 

1. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2013, HP – platného od 15.2.2013 a tohoto rozpisu.

2. Riadenie súťaže: Vedúcim súťaže v zmysle čl. 3, kapitola B, HP a discip. orgánom v prvom stupni disciplinárneho konania v zmysle čl. 34, kapitola G, HP je (z rozhodnutia VV zastupuje):

 

                         Marián Danko, M. R. Štefánika 3767/56, 075 01 Trebišov

mob.  0905 858 034   dankomarian@azet.sk,

 

3. Štart hráčov: Podľa čl. 8, písm. c) a čl. 9, kapitola B, HP.

4. Všeobecné povinnosti účastníkov súťaže: čl. 6, kapitola C, HP.

5. Náležitosti  družstiev: čl. 7, kapitola C, HP. Klubom potvrdená súpiska sa zasiela do 1.4.2015 na adresu prezidenta SNA na predpísanom tlačive. Pripisovať ďalších hráčov na súpisku je len v právomoci prezidenta a sekretára SNA.

6. Stretnutie: Hrá sa systémom vzájomných stretnutí dvoch družstiev doma - vonku. Jedno stretnutie sa hrá na všetkých sedem zápasov! Poradie zápasov je nasledovné:

1.

trojica domácich

-

trojica hostí

2.

prvá dvojica domácich

-

prvá dvojica hostí

3.

druhá dvojica domácich

-

druhá dvojica hostí

4.

zápas jednotlivcov

 

 

5.

trojica domácich 

-

trojica hostí

6.

prvá dvojica domácich

-

druhá dvojica hostí

7.

druhá dvojica domácich

-

prvá dvojica hostí

Jednotlivé zápasy sa hrajú na dva víťazné sety do 11 bodov (s dvojbodovým rozdielom – max. do 15 bodov). Výška siete  je 110 cm. Hrá sa na tri dopady – len zápas jednotlivcov (č. 5) a druhý zápas trojíc (č. 6) sa hrá na dva dopady. Nasadenie: v prvej dvojici nasadzujú hráčov najprv domáci a v zápase jednotlivcov nasadzujú hráča ako prví hostia.

7. Hodnotenie výsledkov (platí pre celú súťaž):

 

a. víťazstvo 7:0, 6:1

 

+3 tabuľkové body,

b. víťazstvo 5:2, 4:3

 

+2 tabuľkové body,

c. prehra 0:7, 1:6   

 

+0 tabuľkových bodov,

d. prehra 2:5, 3:4   

 

+1 tabuľkový bod,

e. kontumácia 0:7

 

 -1 tabuľkový bod.

V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky rozhoduje:                 

a. rozdiel zápasových bodov zo vzájomných stretnutí,

b. rozdiel setov zo vzájomných stretnutí,

c. rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí,

d. v tom istom poradí zo všetkých stretnutí.

8. Víťaz súťaže a celkové poradie  v tabuľke: čl. 46, kapitola C, HP. Víťazom súťaže sa stáva družstvo, ktoré v schválených stretnutiach dosiahlo najvyšší počet tabuľkových bodov. V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky rozhoduje:

a. rozdiel zápasových bodov zo vzájomných stretnutí,

b. rozdiel setov zo vzájomných stretnutí,

c. rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí,

d. v tom istom poradí zo všetkých stretnutí.

9. Zostup: Zo SNL žiakov a žiačok pre rok 2015 nezostupuje žiadne družstvo.

10. Postup: Do SNL žiakov pre rok 2016 postúpia max. prvé dve družstvá z kvalifikácie družstiev z regiónov (ak bude treba uskutočniť).

11. Začiatok stretnutia: Pred začiatkom stretnutia nastúpia družstvá k pozdravu. Oneskorený nástup na prvý zápas stretnutia má za následok skreč v prospech súpera. Ak nenastúpi družstvo na 2. zápas stretnutia do 15 minút od určeného začiatku stretnutia, skrečuje sa i tento zápas v prospech súpera. Ak nenastúpi družstvo do ďalších 15 min. na tretí zápas, t. j. celkove do 30 min., tak celé to stretnutie končí skrečom v prospech súpera. Pri nedostavení sa obidvoch družstiev, kontumujú sa zápasy obom družstvám rovnakým spôsobom. Pokiaľ stretnutie so súhlasom rozhodcu a oboch vedúcich družstiev začne po 30 min. od určeného začiatku (dohoda musí byť uvedená v zápise o výsledku stretnutia a aj riadne podpísaná vedúcimi oboch družstiev a rozhodcom), je výsledok dosiahnutý na ihrisku platný.

12. Hlásenie výsledkov: Vedúci domáceho družstva je povinný v deň, kedy sa odohrá stretnutie, max. do 1800 hod. hlásiť výsledok stretnutia telefonicky alebo e-mailom vedúcemu súťaže!

Originál zápisu o výsledku stretnutia zasiela usporiadajúce družstvo vedúcemu súťaže (osobná adresa) v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia.

Upozornenie: V zmysle HP bude NK za nenahlásenie výsledku stretnutia v stanovenom čase uložená peňažná pokuta. Vedúci súťaže je povinný vydať oficiálne výsledky a tabuľku max. do 3 dní od obržania originálu zápisu (neoficiálne výsledky a tabuľku môže uverejniť aj skôr).

13. Rozhodcovia: Riadiaci orgán súťaže určí pre súťažný ročník 2015 menovite rozhodcov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a sú oprávnení rozhodovať stretnutia I.SNLž (viď príloha „Schválení rozhodcovia“). Rozhodcov pre rozhodovanie a ich odmeňovanie zabezpečuje domáce družstvo. Bez schváleného rozhodcu nie je možné stretnutie odohrať. Ak nie je do termínu začiatku stretnutia prítomný aspoň jeden schválený rozhodca, skrečuje sa prvý zápas v prospech hostí. Ak nie je ani jeden schválený rozhodca prítomný do 15 minút od určeného začiatku stretnutia, skrečuje sa aj druhý zápas v prospech hostí. Ak sa nedostaví ani jeden schválený rozhodca do 30 min., stretnutie končí skrečom v prospech hostí výsledkom 0:7. 

Rozhodcovia majú v zmysle čl. 24, kapitola C, HP právo na odmenu za výkon a úhradu cestového.       Odmeny rozhodcom činia po 15.- € obidvom rozhodcom za celé stretnutie. V prípade, že stretnutie rozhodoval len jeden schválený rozhodca, prislúcha mu odmena 20.- € za celé stretnutie. Odmeny rozhodcom sa riadia príslušnými zákonmi o dani a sociálnom poistení.

14. Hodnotenie výkonu rozhodcov: Rozhodnutím VV SNA bola družstvám v stretnutiach uložená povinnosť hodnotiť výkon rozhodcov. Hodnotenie sa vykoná písomne na druhej strane zápisu o výsledku stretnutia nasledovne:

a. K výkonu rozhodcov nemám pripomienky.               

Podpis.

b. K výkonu rozhodcov mám pripomienky: stručne uviesť aké.

Podpis.

V prípade, ak komisia rozhodcov vypracuje aj hodnotenie známkou (alebo bodmi), tak družstvá budú povinné aj takto hodnotiť výkon rozhodcov

15. Dôležité ustanovenie: V zmysle čl. 27, kapitola G, HP pri peňažnej pokute družstvu za disciplinár. priestupok v dlhodobej či jednorázovej majstrovskej súťaži určí vedúci súťaže v prvom stupni disciplin. konania v rozhodnutí o uložení trestu výšku postihu, termín splatnosti a ďalší trest pre prípad nezapla-tenia peňažnej pokuty alebo pri  nedodržaní doby splatnosti peňažnej pokuty a to zastavenie súťažnej činnosti družstva podľa čl. 8, kapitola G, HP počnúc prvým stretnutím SNLž nasledujúcim po termíne splatnosti peňažnej pokuty. V zmysle HP, čl. 8, kapitola G, môže byť družstvu zastavená činnosť na jedno až dve súťažné stretnutia. V zmysle čl. 2, kapitola J, HP nemá prípadné odvolanie proti rozhodnutiu odkladný účinok.

16. Záverečné ustanovenie: nohej. kluby, ktoré sa prihlásili do I.SNLž, budú v prípade neodohrania príslušného zápasu SNL, či riadneho neukončenia súťaže znášať všetky vynaložené finančné náklady s tým spojené. O správnosti preukázanej výšky nákladov rozhodne vedúci súťaže. Družstvu, ktorému bol kontumovaný výsledok za nedostavenie sa k stretnutiu bude uložená pokuta 10.- € za stretnutie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R o z p i s   s t r e t n u t í   S N L ž  2015

 

12.04.  nedeľa  09,00 hod

NK´99 Trebišov – NK Revúca, ÚTM Trebišov B – ÚTM Trebišov A, NK Zalužice – KAC Košice

 

19.04.  nedeľa  09,00 hod 

NK Revúca – ÚTM Trebišov B, ÚTM Trebišov A – NK Zalužice, KAC Košice – NK´99 Trebišov,

 

03.05.  nedeľa  09,00 hod    

NK´99 Trebišov – ÚTM Trebišov B, NK Zalužice – NK Revúca, KAC Košice – ÚTM Trebišov A

 

17.05.  nedeľa  09,00 hod

NK Revúca – ÚTM Trebišov A, ÚTM Trebišov B – KAC Košice, NK´99 Trebišov – NK Zalužice

 

24.05.  nedeľa  09,00 hod

KAC Košice – NK Revúca, ÚTM Trebišov A – NK´99 Trebišov, NK Zalužice – ÚTM Trebišov B

 

31.05.  nedeľa  09,00 hod    

NK Revúca – NK´99 Trebišov, ÚTM Trebišov A – ÚTM Trebišov B, KAC Košice – NK Zalužice

 

14.06.  nedeľa  09,00 hod

ÚTM Trebišov B – NK Revúca, ÚTM Trebišov A – NK Zalužice, NK´99 Trebišov – KAC Košice

 

06.09.  nedeľa  09,00 hod

NK Revúca – NK Zalužice, ÚTM Trebišov A – KAC Košice, ÚTM Trebišov B – NK´99 Trebišov

 

 13.09.  nedeľa  09,00 hod

ÚTM Trebišov A – NK Revúca, NK Zalužice – NK´99 Trebišov, KAC Košice – ÚTM Trebišov B

 

27.09.  nedeľa  09,00 hod    

NK Revúca – KAC Košice, ÚTM Trebišov B – NK Zalužice, NK´99 Trebišov – ÚTM Trebišov A