Choď na obsah Choď na menu
 


SNL muži 2015

9. 4. 2015

Slovenská nohejbalová asociácia,  Junácka 6,  832 80  Bratislava

  

R O Z P I S 

Slovenskej nohejbalovej ligy  2015

 

A. Všeobecné ustanovenia

 

1. Účastníci SNL podľa nasadenia:

 

NO KAC Jednota Košice

ŠK Laborec Humenné

TJ NK Zalužice

NK´99 Trebišov

TJ Slovan Belá nad Cirochou

 

2. Zodpovední organizační pracovníci:

 

ŠK Laborec Humenné

-

Marián MIHOK

26. novembra 1508/8     066 01  Humenné

 

mihok.m@stonline.sk

 

Mob. 0907 798 699

TJ Slovan Belá n/Cir.

-

Peter DZUROVEJ

Budovateľská 987/31   067 81  Belá n/ Cir.

 

peterdzurovej@centrum.sk

 

Mob. 0907 592 093

NK Zalužice

-

Gabriel VIŇANSKÝ

072 34  Zalužice 401

 

gabriel.vinansky@gmail.com

 

Mob. 0904 435 321

NK´99      Trebišov

-

Marián DANKO

M.R. Štefanika  3767/56     075  01 Trebišov

 

dankomarian@azet.sk

 

Mob. 0905 858 034

KAC Jednota   Košice

       Tomáš KOSTÍK

Fatranská 2/C  040 11  Košice

 

kostik.tomas@gmail.com

 

Mob. 0902 223 287 

           

 

3. Miesta stretnutí:

 

Humenné

-

Mestská športová hala, telocvičňa HFC, Chemlonská 1,  Humenné

Belá n./Cir.

-

telocvičňa ZŠ, Komenského 64/17, multifunkčné ihrisko Belá n/Cir.

Zalužice

-

telocvičňa ZŠsMŠ,  Zalužice

Trebišov

-

Obchodná akadémia, Komenského ul., Trebišov

 

 

Športová hala, Komenského ul., Trebišov

KAC Košice

-

SZŠ, Moyzesova 17, Košice

 

 

Telocvične: ZŠ Bruselská, ZŠ Belehradská, Alejova 1, Košice

 

4. Schválení rozhodcovia: - v zmysle prílohy “Schválení rozhodcovia pre rok 2015” (podmienka: zaplatené členské a licencia na rok 2015).

 

5. Náležitosti účastníkov: Každé mužstvo štartuje v tejto súťaži na vlastné náklady a s vlastným organizačným a zdravotným zabezpečením. Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú v súťažiach SNA na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SNA nezodpovedá za škody spôsobené počas súťaže a ani za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží.

 

B. Technické ustanovenia

 

1. Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel nohejbalu platných od 1.1.2013, Hracieho poriadku nohejbalu (ďalej HP) platného od 15.2.2013 a tohto rozpisu.

2. Riadenie súťaže: Vedúcim súťaže v zmysle čl. 3, kapitola B, HP a disciplinárnym orgánom v prvom stupni disciplinárneho konania v zmysle čl. 34, kapitola G, HP je (z rozhodnutia VV zastupuje):

Gabriel VIŇANSKÝ,  072 34  Zalužice 401

tel. byt 056/64 71 554,  mob. 0904 435 321 

3. Veková kategória: Podľa čl. 8 a 9, kapitola B - HP.

4. Všeobecné povinnosti účastníkov súťaže: čl. 6, kapitola C, HP.

5. Náležitosti  družstiev: čl. 7, kapitola C, HP. Platné registračné preukazy všetkých hráčov mužstva a potvrdená súpiska. Klubom potvrdená súpiska hráčov sa zasiela do 1.4.2015 na adresu prezidenta SNA. Pripisovať ďalších hráčov na súpisku je len v právomoci prezidenta a sekretára SNA.

6. Stretnutie:  Súťaž sa hrá systémom vzájomných stretnutí dvoch mužstiev. Jedno stretnutie sa hrá na 7 zápasov. Poradie zápasov je nasledovné:

1.

trojica domácich

-

trojica hostí

2.

prvá dvojica domácich

-

prvá dvojica hostí

3.

druhá dvojica domácich

-

druhá dvojica hostí

4.

zápas jednotlivcov

 

 

5.

trojica domácich 

-

trojica hostí

6.

prvá dvojica domácich

-

druhá dvojica hostí

7.

druhá dvojica domácich

-

prvá dvojica hostí

Poradie zápasov sa musí dodržať. Jednotlivé zápasy sa hrajú na dva víťazné sety do 11 bodov (s dvojbodovým rozdielom – max. do 15 bodov). Hrá sa na dva dopady okrem zápasu č. 4 (jednotlivci) a č. 5 (trojice), ktoré sú na jeden dopad. Nasadenie: v prvej dvojici nasadzujú hráčov najprv domáci a v zápase jednotlivcov nasadzujú hráča ako prví hostia.

Súťaž sa odohrá systémom stretnutí doma - vonku. Celkovým víťazom súťaže sa stáva mužstvo, ktoré vo všetkých stretnutiach dosiahlo najvyšší počet tabuľkových bodov.

7. Hodnotenie výsledkov:

a. víťazstvo 7:0, 6:1

 

+3 tabuľkové body,

b. víťazstvo 5:2, 4:3

 

+2 tabuľkové body,

c. prehra 0:7, 1:6   

 

+0 tabuľkových bodov,

d. prehra 2:5, 3:4   

 

+1 tabuľkový bod,

e. kontumácia 0:7

 

- 1 tabuľkový bod.

V prípade rovnosti bodov na všetkých miestach tabuľky rozhoduje:                 

a. rozdiel zápasových bodov zo vzájomných stretnutí,

b. rozdiel setov zo vzájomných stretnutí,

c. rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí,

d. v tom istom poradí zo všetkých stretnutí.

8. Víťaz súťaže a celkové poradie: čl. 46, kapitola C, HP. Víťazom súťaže sa stáva mužstvo, ktoré dosiahlo najvyšší počet tabuľkových bodov. V prípade rovnosti bodov sa rozhoduje v zmysle čl. 7 tohto rozpisu.

9. Zostup: Z ligy nezostúpi priamo žiadne mužstvo.

10. Postup: čl. 49,  kapitola C, HP. Do SNL pre rok 2015 postúpia max. prvé tri mužstvá z kvalifikácie, ktorej sa zúčastnia víťazi 2. SNL západ, stred a východ pre rok 2015 prípadne ďalší víťazi regionálnych dlhodobých súťaží. Tieto mužstvá musia spĺňať podmienky Stanov SNA (čl. 7 – Registrácia hráčov)

11. Kvalifikácia: Termín, miesto a počet účastníkov kvalifikácie bude upresnený podľa  výsledkov 2. SNL a počtu prihlásených.

12. Usporiadateľská služba: čl. 12, písm. a), kapitola C, HP. Domáce mužstvo je povinné zaistiť aspoň jedného dospelého usporiadateľa, ktorý musí byť označený páskou.

13. Začiatok stretnutia: čl. 33 a 34, kapitola C, HP. Pred začiatkom stretnutia nastúpia mužstvá k pozdravu. Stretnutie sa začína v určenom čase zápasom trojíc. Oneskorený nástup trojice má za následok skreč v prospech súpera. Ak nenastúpi prvá dvojica do 15 minút od určeného začiatku stretnutia, skrečuje sa i tento zápas v prospech súpera. Ak nenastúpi druhá dvojica do ďalších 15 min., t. j. celkove do 30 min., stretnutie končí skrečom v prospech súpera výsledkom 7:0. Tento čl. platí pre celú súťaž.

14. Hlásenie výsledkov: Vedúci domáceho mužstva je povinný v deň, kedy sa odohrá stretnutie, max. do 1800 hod. hlásiť výsledok stretnutia telefonicky alebo e-mailom vedúcemu súťaže!

Originál zápisu o výsledku stretnutia zasiela poštou alebo e-mailom usporiadajúce mužstvo vedúcemu súťaže (osobná adresa) v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia.

15. Rozhodcovia: Riadiaci orgán súťaže určí pre súťažný ročník 2015 menovite rozhodcov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a sú oprávnení rozhodovať stretnutia súťaže (viď prílohu “Schválení rozhodcovia”). Rozhodcov pre rozhodovanie stretnutí súťaže a ich odmeňovanie zabezpečuje usporiadajúce mužstvo! Bez schváleného rozhodcu nie je možné stretnutie odohrať. Ak nie je do termínu začiatku stretnutia prítomný aspoň jeden schválený rozhodca, skrečuje sa prvý zápas v prospech hostí. Ak nie je ani jeden schválený rozhodca prítomný do 15 minút od určeného začiatku  stretnutia, skrečuje sa aj druhý zápas v prospech hostí. Ak sa nedostaví ani jeden schválený rozhodca do 30 min., stretnutie končí skrečom v prospech hostí výsledkom 0:7.

            Schválení rozhodcovia majú v zmysle čl. 24, kapitola C, HP právo na:

a) úhradu cestového a stravného,

b) na odmenu za výkon.

            Odmeny rozhodcom činia po 15,00.- € obidvom rozhodcom za celé stretnutie. V prípade, že stretnutie rozhodoval len jeden schválený rozhodca, prislúcha mu odmena 20.- € za celé stretnutie. Odmeny rozhodcom sa riadia príslušnými zákonmi o dani a sociálnom poistení.

16. Hodnotenie výkonu rozhodcov: Rozhodnutím VV SNA bola obom mužstvám v stretnutiach I. SNL mužov uložená povinnosť hodnotiť výkon rozhodcov. Hodnotenie sa vykoná písomne na druhej strane “zápisu o výsledku stretnutia” nasledovne:

a. K výkonu rozhodcov nemám pripomienky.               

Podpis.

b. K výkonu rozhodcov mám pripomienky:  stručne uviesť aké.

Podpis.

17. Dôležité ustanovenie: V zmysle čl. 27, kapitola G, HP pri peňažnej pokute mužstvu za disciplinárny priestupok v dlhodobej či jednorazovej majstrovskej súťaži určí vedúci súťaže v prvom stupni disciplinárneho konania v rozhodnutí o uložení trestu výšku postihu, termín splatnosti a ďalší trest pre prípad nezaplatenia peňažnej pokuty alebo pri nedodržaní doby splatnosti peňažnej pokuty a to zastavenie súťažnej činnosti mužstva podľa čl. 8, kapitola G, HP počnúc prvým stretnutím 1. SNL mužov nasledujúcim po termíne splatnosti peňažnej pokuty. V zmysle HP, čl. 8, kapitola G, môže byť mužstvu zastavená činnosť na jedno až dve súťažné stretnutia. V zmysle čl. 2,  kapitola J, HP nemá prípadné odvolanie proti rozhodnutiu odkladný účinok.

18. Záverečné ustanovenie: nohejbalové kluby (oddiely, TJ), ktoré sa prihlásili do SNL, budú v prípade neodohrania príslušného stretnutia, či riadneho neukončenia súťaže znášať všetky skutočne vynaložené finančné náklady s tým spojené. O správnosti preukázanej výšky nákladov rozhodne vedúci súťaže. Mužstvu, ktorému bol kontumovaný výsledok za nedostavenie sa k stretnutiu bude uložená pokuta podľa HP za každé stretnutie. 

 

 

 

 

R o z p i s   s t r e t n u t í   S N L  2015

 

11.04.  sobota  09,00 hod

TJ Belá n/C. – KAC Košice, NK´99 Trebišov – ŠK Humenné, voľno NK Zalužice

 

18.04.  sobota  09,00 hod 

NK Zalužice – TJ Belá n/C., KAC Košice – NK´99 Trebišov, voľno ŠK Humenné

 

02.05.  sobota  09,00 hod     

ŠK Humenné – NK Zalužice, NK´99 Trebišov – TJ Belá n/C., voľno KAC Košice

 

16.05.  sobota  09,00 hod

NK Zalužice – KAC Košice, TJ Belá n/C. – ŠK Humenné, voľno NK´99 Trebišov

 

30.05.  sobota  09,00 hod

NK´99 Trebišov – NK Zalužice, ŠK Humenné – KAC Košice, voľno TJ Belá n/C.

 

13.06.  sobota  09,00 hod     

KAC Košice – Belá n/C., ŠK Humenné – NK´99 Trebišov, voľno NK Zalužice

 

27.06.  sobota  09,00 hod

TJ Belá n/C. – NK Zalužice, NK´99 Trebišov – KAC Košice, voľno ŠK Humenné

 

05.09.  sobota  09,00 hod

NK Zalužice – ŠK Humenné, TJ Belá n/C. – NK´99 Trebišov, voľno KAC Košice

 

12.09.  sobota  09,00 hod

KAC Košice – NK Zalužice, ŠK Humenné – TJ Belá n/C., voľno NK´99 Trebišov

 

26.09.  sobota  09,00 hod    

NK Zalužice – NK´99 Trebišov, KAC Košice – ŠK Humenné, voľno TJ Belá n/C.