Choď na obsah Choď na menu
 


Interliga 2015

9. 4. 2015

Slovenská nohejbalová asociácia,  Junácka 6,  832 80  Bratislava

 

R O Z P I S  INTERLIGY  SNA 2015

INTERLIGA SNA 2015 je nadnárodná súťaž mužstiev organizovaná SNA v rámci najvyššej nohejbalovej súťaže v SR doplnenej o zahraničné mužstvá, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa tejto súťaže.

SNA ako organizátor vydáva tento rozpis, ktorý vymedzuje počet účastníkov, hrací systém, bodovací systém, ako aj iné organizačné náležitosti potrebné k zvládnutiu súťaže. SNA si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu alebo jeho časti tak, aby sa súťaž uskutočnila bezproblémovým spôsobom s ohľadom na rozvoj a popularizáciu nohejbalu, bezpečnosť účastníkov a jej regulárny priebeh.

 1.  Všeobecné ustanovenia

 

 1. Účastníci INTERLIGY:

Počet štartujúcich je 7 mužstiev zo štyroch krajín. Súťaž sa hrá turnajovým spôsobom. Po odohratí základnej časti  (5 turnajov) súťaž vyvrcholí finálovým turnajom, na ktorom sa zúčastnia mužstvá, ktoré po základnej časti skončili na 1. až 6. mieste. Finálový turnaj sa hrá systémom PLAY OFF  o konečné umiestnenie v tomto ročníku. Víťaz finálového turnaja sa stáva aj celkovým víťazom.

Mužstvám pred prvým turnajom budú pridelené čísla a to podľa výsledkov z minuloročnej Interligy.

V odôvodnených prípadoch (zmena počtu mužstiev)  môže riadiaci orgán prispôsobiť rozpis súťaže.

 

Názov mužstva / štát

 1. NK DPMK KOŠICE / SVK
 2. NK REVÚCA / SVK
 3. NO KAC JEDNOTA KOŠICE / SVK
 4. NK CLIMAX VSETÍN / CZ
 5. CS TENGO SALONTA / RO 
 6. ŠK LABOREC HUMENNÉ / SVK
 7. KS BLOKERS LODŽ / PL

 

2. Zodpovední organizační pracovníci:

NO DPMK Košice  -  Ladislav STRAMA     044 26  Štós 180

strama@atlas.sk                       Telefón :  + 421 915 711 000

NK Revúca  -  Ján KILÍK     A. H. Škultétyho 671/20,  050 01  Revúca

kilik.jan61@gmail.com            Telefón : + 421 905 362 532

NO KAC Jednota Košice  -  Tomáš KOSTÍK            Fatranská 2/C,  040 11  Košice

kostik.tomas@gmail.com       Telefón:  +421 902 223 287

ŠK Laborec Humenné  -  Marián Mihok         ul. 26 novembra 1508/8,  066 01  Humenné                   

mihok.m@stonline.sk             Telefón :  +421 907 798 699

NK Climax Vsetín  -  Vít Zgarba    Telefón : + 420 606 72779

 vit@foresta.cz                  klub@nohejbal-vsetin.cz

KS Blokers Lodž  -  Michal Klosinski        ul. Zagraniczna 3 m .11,  93-377  Lodž – PL

blokerslodz@gmial.com          mklosinski@przedszkoliada.pl        telefón : + 48 608 500 875

CS Tengo Salonta  -  Sorean Vasile Ladislau        Republicii 9,  Salonta,  okres Bihor,  415500, RO             

soreanvasile@yahoo.com           Telefón: +40 721 190 482

 

3. Miesta stretnutí:

Oznámia usporiadatelia včas (t.j. minimálne dva týždne pred turnajom) všetkým účastníkom.

 

4. Tréneri mužstiev:

NO DPMK Košice:       Marián Žigala              telefón : + 421 905 389 468

KAC Jednota Košice :  Vladimír Strojný         telefón : + 421 905 587 042

NK Revúca :                  Ján Kilík                        telefón : + 421 907 623 190

ŠK Laborec Humenné :  Marián Mihok         telefón : + 421 907 798 699

Vsetín :  Vít Zgarba                                           telefón : + 420 606 72 7779

KS Blokers Lodž :  Michal Klosinski                telefón :   + 48 608 500 875

Tengo Salonta :  Sorean Vasile                        telefón :    +40 721 190 482

 

5.Náležitosti účastníkov:

Každé mužstvo štartuje v tejto súťaži na vlastné náklady, zodpovednosť a s vlastným organizačným a zdravotným zabezpečením. Podmienkou účasti je prihláška do súťaže, súpiska hráčov s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a čísla registračného preukazu (to platí len pre kluby SR). Pre zahraničné kluby je potrebné uviesť na súpisku meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo osobného alebo cestovného dokladu. Súpiska musí byť podpísaná a potvrdená príslušným klubom. Na súpiske môže byť maximálne 15 hráčov. Uzatvorí sa pred prvým turnajom, odovzdá vedúcemu súťaže a nie je možné ju dopĺňať počas súťaže. Hráči musia mať vždy jednotné dresy s číslami.

Účastník súťaže je povinný vložiť hotovostný depozit do rúk usporiadateľa súťaže vo výške 100.-EUR. Depozit sa vráti po skončení súťaže (prípadne jej základnej časti pre mužstvo, ktoré nepostúpilo do PLAY OFF). Depozit sa nevracia a prepadá v prospech organizátora, ak :

- mužstvo nenastúpi na svoje stretnutie (stretnutia). Toto ustanovenie neplatí v prípade vyššej moci.

- mužstvo nedodrží povinnosti vyplývajúce z tohto rozpisu prípadne iných dohôd týkajúcich sa súťaže.

- mužstvo poruší závažným spôsobom etiku, dobré mravy, alebo iným, zvlášť hrubým spôsobom ovplyvní regulárnosť súťaže.

V prípade prepadnutia depozitu sa mužstvo môže zúčastniť ďalšieho priebehu súťaže po zaplatení nového depozitu. Depozit je splatný najneskôr pred začiatkom prvého stretnutia.

Minimálny počet hráčov mužstva na začiatku stretnutia je 4. Pri menšom počte sa všetky zápasy skrečujú v prospech súpera. V prípade, že sa mužstvo nezúčastní jedného turnaja, automaticky sa umiestni na 7. mieste (získa 0 bodov do konečnej tabuľky). V prípade, že sa mužstvo nezúčastní dvoch a viacerých turnajov, tak je zo súťaže vylúčené a jeho doterajšie bodovanie je anulované.

Riadiaci orgán môže preskúmať neúčasť mužstva na turnaji, resp. skreč stretnutia v prospech súpera, hlavne s ohľadom na záverečné boje v základnej časti. V prípade podozrení na úmyselné ovplyvnenie výsledku sa môže mužstvo zo súťaže vylúčiť, jeho výsledky anulovať a požadovať pre ostatné mužstvá náhrada prípadných výdavkov spojených s účasťou tohto mužstva v súťaži.

Účasť na finálovom turnaji je pre mužstvá, ktoré po základnej časti skončia na postupových miestach, povinná vzhľadom na etiku a česť. Neúčasť môže byť sankcionovaná, ak sa nejedná o „vyššiu moc“.  Riadiaci orgán môže v tomto prípade zabezpečiť do finálového turnaja ďalšie mužstvo podľa poradia.

 

6. Usporiadanie turnaja:

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť minimálne dva hracie kurty, ktoré spĺňajú požiadavky pravidiel nohejbalu. Ak mužstvo nemá k dispozícii takéto kurty, je povinné pred začiatkom súťaže oznámiť, na akých kurtoch sa bude hrať. Riadiaci orgán má právo turnaj neprideliť  ak ihriská nespĺňajú minimálne nároky na usporiadanie nohejbalového stretnutia.

Usporiadateľ je povinný prispôsobiť rozpis turnaja dopravným možnostiam jednotlivých mužstiev. Zúčastnené mužstva sú povinné oznámiť usporiadateľovi svoje limitujúce faktory (najskorší možný príchod, najneskorší odchod a pod.) Usporiadateľ je povinný vytvoriť primeraný časový priestor na regeneráciu a občerstvenie hráčov. Usporiadateľ je povinný poskytnúť mužstvám primerané športovo technické zázemie (šatne, sprchy a pod.) a uhradiť stravu a ubytovanie pre min. 5 hráčov. Pre viacero osôb môže požadovať finančnú náhradu.

Usporiadateľ má právo vsunúť medzi jednotlivé stretnutia ukážky kultúrnych a športových činnosti v rámci propagácie nohejbalu, klubu a pritiahnutia diváckej účasti. Tieto sprievodné akcie však nesmú zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh súťaže. Je povinný tiež umiestniť LOGO generálneho sponzora a prípadných sponzorov súťaže.

 

7.Riadenie súťaže:

Vedúcim súťaže v zmysle čl. 3, kapitola B, Hracieho poriadku SNA a disciplinárnym orgánom v prvom stupni disciplinárneho konania v zmysle čl. 34, kapitola G, HP je (z rozhodnutia VV SNA )

Marián MIHOK       26.novembra 1508/8,  066 01  Humenné  (SR)

e-mail : mihok.m@stonline.sk       telefón : + 421 907 798 699

 

8. Veková kategória:

Hráč musí spĺňať podmienku dovŕšenia 16. roku v roku 2015 (nesmie byť v kategórii žiak). U hráčov mladších hráčov ako 18 r. je doporučená lekárska prehliadka a súhlas zákonného zástupcu (rodiča). Tieto náležitosti musia byť doložené k súpiske.

 

 1. Technické ustanovenia

 

 1. Hrací systém

Hrá sa podľa platných medzinárodných pravidiel nohejbalu, Hracieho poriadku nohejbalu SNA (ďalej HP) platného od 15.2.2013 a tohto rozpisu.

Základná časť súťaže (t.j. prvých päť turnajov):

Hrá sa turnajovým spôsobom. Na každom turnaji budú mužstvá rozdelené do dvoch skupín  - A, B. Skupina A bude stále štvorčlenná a B skupina trojčlenná. Na prvom turnaji sú mužstvá rozdelené do skupín podľa minuloročného umiestnenia v Interlige 2014. Na každom ďalšom turnaji budú mužstvá rozdelené podľa umiestnenia z predchádzajúceho turnaja. V skupine A hrajú mužstvá umiestnené v predchádzajúcom turnaji na 1., 4. a 6. mieste.  Spolu s nimi hrá v základnej skupine stále domáci usporiadateľ (ako č. 7, aj keď sa umiestni na inom mieste). V skupine B hrajú mužstvá umiestnené v predchádzajúcom turnaji na 2., 3. a 5. mieste.  

V skupinách sa hrá systémom každý s každým, pričom prvé dve mužstvá zo skupín postupujú do semifinále turnaja (1 A – 2 B,  2 A – 1 B). Porazení potom hrajú stretnutie o 3. miesto a víťazi o prvé miesto v danom turnaji. Mužstvá, ktoré skončili v základných skupinách na 3. a 4. mieste odohrajú ešte stretnutia o 5. až 7. miesto (4 A – 3 B,  3 A – 3 B). To určí konečné poradie a aj bodovanie.

 

Bodovanie v turnaji:  1. miesto – 8 bodov, 2. miesto – 6 bodov, 3. miesto – 5 bodov, 4. miesto – 4 body, 5. miesto – 3 body, 6. miesto – 2 body, 7. miesto – 1 bod. Neúčasť na turnaji – 0 bodov.

 

Základné skupiny:  Jedno stretnutie sa hrá na štyri zápasy hrané na dva sety končiace sa jedenástym dosiahnutým bodom (môže byť aj 11:10).

Poradie zápasov v stretnutí:

 • Zápas prvých dvojíc
 • Zápas jednotlivcov
 • Zápas trojíc
 • Zápas dvojíc

Za každý vyhratý set získa mužstvo 1 bod. Výsledok môže byť:  8:0, 7:1, 6:2, 5:3, 4:4. Takto získané body sa zapisujú do tabuľky v skupinách. V prípade rovnosti bodov (na všetkých miestach tabuľky) rozhoduje:

a: rozdiel setov zo vzájomných stretnutí

b: rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí

c: v tom istom poradí zo všetkých stretnutí

d: žreb (po skončení základnej skupiny)

 

Stretnutia o 5. až 7. miesto:

 

Hrajú sa systémom ako v základných skupinách s tým, že dvom mužstvám zo skupiny A sa počíta vzájomný zápas zo skupiny. Odohrajú už len zápasy 4 A – 3 B a 3 A – 3 B.

 

Semifinále, stretnutie o 3 miesto a finále:

Stretnutia sa hrajú na tri víťazné zápasy. Zápasy sa hrajú na 2 víťazné sety končiace sa jedenástym dosiahnutým bodom (11:10).

Poradie zápasov v stretnutí PLAY OFF

 • Zápas prvých dvojíc
 • Zápas jednotlivcov
 • Zápas trojíc (ak je stav 3:0, tak sa stretnutie končí)
 • Zápas druhých dvojíc (ak je stav 3:1, tak sa stretnutie končí)

V prípade, že po týchto štyroch zápasoch je stav 2:2, tak sa hrá rozhodujúci zápas:

 • Zápas trojíc (opäť na jeden dopad)

Pred stretnutím dôjde k nasadeniu hráčov do dvojíc (prvá a druhá dvojica ) zo strany mužstva (tréner, kapitán, vedúci mužstva) a k žrebu dvojíc do zápasu (rozhodca stretnutia). Povinné sú dve mená do dvojice. Hráč môže nastúpiť len v jednej dvojici. Pravidlá o striedaní nie sú dotknuté. Poradie zápasov v stretnutí sa musí dodržať. Počet dopadov lopty na zem – jeden dopad vo všetkých zápasoch.

 

PLAY OFF (finále Interligy – šiesty turnaj):

Finálovej časti sa zúčastní prvých šesť mužstiev. Hrá sa vyraďovacím spôsobom. Stretnutia sa hrajú na 3 víťazné zápasy. Zápasy sa hrajú na 2 víťazné sety – do 11 bodov, ale s dvojbodovým rozdielom a maximálne do 15 bodov.

Poradie zápasov v stretnutí PLAY OFF

 • Zápas prvých dvojíc
 • Zápas jednotlivcov
 • Zápas trojíc (ak je stav 3:0, tak sa stretnutie končí)
 • Zápas druhých dvojíc (ak je stav 3:1, tak sa stretnutie končí)

V prípade, že po týchto štyroch zápasoch je stav 2:2, tak sa hrá rozhodujúci zápas:

 • Zápas trojíc (opäť na jeden dopad). Konečný výsledok je 3:2.

 

 1. Hodnotenie výsledkov

Základná časť:

Poradie sa určí na základe umiestnenia a bodovania za každý turnaj. Bodovanie v turnajoch:  1. m. – 8 bodov, 2. m. – 6 bodov, 3. m. – 5 bodov, 4. m. – 4 body, 5. m. – 3 body, 6. m. – 2 body, 7. m. – 1 bod. Neúčasť na turnaji – 0 bodov.

 

V prípade rovnosti bodov (na všetkých miestach tabuľky) rozhoduje:

a: výsledky vzájomných stretnutí

b: rozdiel setov zo vzájomných stretnutí

c: rozdiel lôpt zo vzájomných stretnutí

d: žreb (po skončení základnej časti súťaže)

Na základe vyššie uvedených kritérií sa určí konečné poradie po základnej časti súťaže.

Finále Interligy 2015 :

Finálovej časti sa zúčastní prvých šesť mužstiev. Mužstvá, ktoré sa po základnej časti umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú priamo do semifinále. Mužstvá, ktoré sa po základnej časti umiestnili na 3. až 6. mieste odohrajú štvrťfinále (3 – 6 , 4 – 5). Semifinále: 1. (prvý po zákl. časti) – viťaz štvrťfinále                 2. (druhý po zákl. časti) – viťaz štvrťfinále (3 – 6)

Porazení štvrťfinalisti odohrajú zápas o 5. miesto. Porazení semifinalisti odohrajú zápas o 3. miesto.

FINÁLE – víťazi semifinál.e

 

3. Začiatok stretnutia:

Pred začiatkom nastúpia mužstvá k pozdravu. Stretnutie sa začína v určenom čase zápasom prvých dvojíc. Oneskorený nástup dvojice má za následok skreč v prospech súpera. Ak nenastúpi jednotlivec do 15 minút od určeného začiatku stretnutia, tak sa skrečuje aj tento zápas. Ak nenastúpi trojica do ďalších 15 minút, t.j. celkovo do 30 minút, tak stretnutie sa končí v prospech súpera výsledkom 8:0, resp. prehrou vo finálovej časti (3:0).

 

4. Hlásenie výsledkov:

Vedúci domácich usporiadateľov je povinný v prvý pracovný deň nasledujúci po turnaji hlásiť výsledky turnaja e-mailom vedúcemu súťaže! Originál zápisov o výsledku stretnutí zasiela usporiadajúci klub vedúcemu súťaže (osobná adresa) v prvý pracovný deň po odohratí turnaja.

 

5. Rozhodcovia:

Hlavný rozhodca v turnaji musí mať platnú medzinárodnú licenciu UNIF alebo EFTA (minimálne jeden rozhodca pre jedno miesto stretnutia). Ďalší rozhodcovia musia mať platnú licenciu národného zväzu. Rozhodcov zabezpečuje organizátor a hradí im výdavky spojené s výkonom ich funkcie (ubytovacie náklady, cestovné, stravné a odmenu za výkon). Bez zodpovedajúceho rozhodcu nie je možné turnaj odohrať. Organizátor súťaže odporúča jednotný úbor pre rozhodcov.

 

ROZPIS STRETNUTÍ INTERLIGY 2015

Odohrá sa 5 turnajov základnej časti + 1 finálový. Po každom turnaji sa urobí priebežná tabuľka a po poslednom piatom turnaji konečná tabuľka. Podľa poradia v nej budú mužstvá nasadené na finálový turnaj, ktorý sa bude hrať systémom play-off.

Pridelenie čísel na prvý turnaj je na základe výsledkov z minulého ročníka:

1. NO DPMK Košice     2. NK Revúca     3. KAC Jednota Košice     4. NK Climax Vsetín     5. CS Tengo Salonta     6. ŠK Laborec Humenné     7. KS Blokers Lodž

 

1.TURNAJ     25.4.2015 Lodž

Skupina A:  1. DPMK Košice   4. NK Vsetín   6. ŠK Laborec Humenné   7. KS Blokers Lodž (domáci)

Skupina B:  2. NK Revúca   3. KAC Košice   5. CS Tengo Salonta

 

Poradie stretnutí – skupina A:  DPMK – Lodž, Vsetín – Humenné, DPMK – Humenné, Vsetín – Lodž, Humenné – Lodž, DPMK – Vsetín     Skupina B:  Revúca – Salonta, KAC – Salonta, Revúca – KAC.           Určí sa konečné poradie v základných skupinách. Nasledujú stretnutia o konečné poradie v turnaji.

Poradie ďalších stretnutí:  4 A – 3 B,  1 A – 2 B,  2 A – 1 B,  3 A – 3 B,  o 3. miesto,  o 1. miesto

 

2.TURNAJ   6.6.2015 – Košice     3.TURNAJ   20.6.2015 – Revúca     4.TURNAJ   15.8.2015 – Vsetín

5.TURNAJ   19.9.2015 – Salonta     6.TURNAJ – FINÁLOVÝ     24.10.2015 - Košice