Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotiaca správa 2016

2. 1. 2017

Nohejbalový oddiel, Školský športový klub KAC Jednota Košice

 

Hodnotiaca správa k projektu

Podpora Mládežníckeho športu, ktorý je určený na podporu mladých perspektívnych športovcov

 Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (1.SNL žiakov a mládeže do 21 rokov).

Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice reprezentovali v roku 2016 v najvyššej nohejbalovej súťaži (1. SNL ) družstvo žiakov, juniorov a mužov.

Družstvo žiakov v I. SNA pre rok 2016 obsadilo 3. miesto. (http://www.nohejbal-sk.sk)

Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 2.mieste v dvojiciach aj v trojiciach.

Družstvo juniorov v dlhodobej súťaži  I.SNL v roku 2016 obsadilo 1. miesto. Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v trojiciach aj dvojiciach a jednotlivcov.

Družstvo mužov v dlhodobej súťaži  extraligy v roku 2016 obsadilo 1. miesto. Na majstrovstvách Slovenská sme skončili na 1.mieste v trojiciach aj v dvojiciach a jednotlivcov.

Traja členovia oddielu boli v reprezentačnom výbere pre rok 2016 a obsadili 2.miesto na Majstrovstvách  sveta mužov v trojiciach

Hlavným cieľom nohejbalového oddielu je svojou činnosťou vytvárať podmienky pre rozvoj hlavne mládežníckeho nohejbalu v meste Košice a jeho okolí a tým prispievať k naplneniu cieľov ŠŠK KAC Jednota Košice.

1.Projekt bol realizovaný v súlade s pravidlami pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach. Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Košice, bola použitá v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice účastníka najvyššej celoštátnej súťaže (I.SNL žiakov, juniorov).

Dotácia bola použitá na financovanie aktivít nohejbalového oddielu:

-účasť v najvyššej dlhodobej nohejbalovej súťaži žiakov a juniorov (I. Slovenskej nohejbalovej lige) na dopravu

-účasť na nohejbalových turnajoch a sústredeniach (doprava)

            Použitie poskytnutých finančných prostriedkov je riadne dokladovanie v zmysle platných predpisov. K účtovným dokladom sú doložené zápisy zo stretnutí v I. SNL, (niektoré sú menej čitateľné nakoľko ide o kópie kópií písaných pomocou kopírovacieho papiera. Originály sú uložené na sekretariáte Slovenskej nohejbalovej asociácie.). Ako doklad o cene pohonných hmôt pri zúčtovaní použitia súkromných aut na služobnú cestu je priložená tabuľka priemerných mesačných cien pohonných hmôt na Slovensku v roku 2016 podľa štatistického úradu. Zároveň sú dokladované ďalšie náklady použité na účel dotácie z vlastných zdrojov ŠŠK KAC Jednota Košice v zmysle zmluvy na podporu mladých perspektívnych športovcov Nohejbalového oddielu ŠŠK KAC Jednota Košice

Prehľad čerpania dotácie, suma a % spolufinancovania z vlastných zdrojov klubu sú presnejšie uvedené v tabuľke Vyúčtovanie  financií z Fondu Mládežníckeho športu.

Do zúčtovania neboli zahrnuté mnohé ďalšie športové aktivity NO ŠŠK KAC Jednota Košice spĺňajúce kritéria financovania z Fondu Mládežníckeho športu, ktoré boli hradené vlastnými členmi NO ŠŠK KAC Jednota Košice. (Účasť v I.SNL – domáce zápasy I.SNL, sústredenie, účasť na nohejbalových turnajoch na Slovensku aj v zahraničí (štartovné), regenerácia športovcov, organizácia športových podujatí, štart mládeže v I. lige mužov).

2.Všetky originál doklady týkajúce vyúčtovania dotácie sa nachádzajú v účtovníctve ŠŠK KAC Jednota Košice. K správe sú predložené kópie dokladov.

 

 

 

Košice    23.12.2016                                              Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko

                                                                                Predseda NO KAC Jednota Košice

 

 

                                                                                            

Košice  23.12.2016                                               Stanislav Andrasi                  

Prezident ŠŠK KAC